Weekly Highlights and Brochures

Obituaries

Contact us

RADJU MARIJA

Studio:
(+356) 21 453 106

Office:
(+356) 21 453 105

Welcome

Il-Hwejjeg Kbar t'Alla

Radju Marija kuljum jitkellem fuq il-hwejjeg kbar t’Alla. U dan naghmluh minkejja li is-socjeta’ tipprova tinjora u taljenana mill-KELMA TA’ ALLA. Radju Marija huwa ispirat minn dak li gara f’ Pentekoste......Imma x’ġara f’dak il-jum daqshekk imbiegħed minna, u fl-istess waqt daqshekk qrib li jasal sa ġewwa nett tal-qalb tagħna?

 

 San Luqa joffrielna t-tweġiba fis-silta tal-Atti tal-Appostli ( Kap 2 versi 1-11). L-evanġelista jeħodna Ġerusalemm, fis-sular ta’ fuq tad-dar fejn kienu miġbura l-Appostli. L-ewwel element li jolqot l-attenzjoni tagħna huwa l-ħoss li f’daqqa waħda ġie mis-sema, “bħal ta’ riħ qawwi” u li mela d-dar; imbagħad “l-ilsna qishom tan-nar” li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed mill-Appostli. Il-Papa Frangisku jtenni “Ħoss u ilsna tan-nar huma sinjali preċiżi u konkreti li missew lill-Appostli, mhux biss minn barra, imma wkoll minn ġewwa: fil-

moħħ u fil-qalb tagħhom”. Il-konsegwenza ta’ dan hi li “lkoll imtlew bl-Ispirtu s-Santu”, li tahom b’qawwa kbira dinamiżmu li ma setgħux jieqfulu, u b’riżultati li jgħaġġbu: “U bdew jitkellmu b’ilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu”. Hekk jinfetaħ quddiemna kwadru għal kollox mhux mistenni: folla kbira tinġabar u hija mimlija stagħġib għaliex kull wieħed kien jisma’ l-Appostli jitkellem bi lsienu. Ilkoll għamlu esperjenza ġdida li qatt ma ġrat qabel: “Qegħdin nisimgħuhom jitkellmu bl-ilsien tagħna”. U fuq hiex kienu jitkellmu? “Kienu jitkellmu fuq il-ħwejjeġ kbar t’Alla”.”

Ilkoll kemm ahna semmiegha, benefatturi, volontiera u haddiema f’Radju Marija irridu nkomplu nahdmu sabiex inwasslu lid-dinja il-hwejjeg kbar ta’ Alla. Il-Mulej u Ommna Marija jghinuna naghmlu dan.

 

Fr. Charles Fenech OP

Direttur

 

 ______________________________________________________________________________________________

MARIATHON 2014

Bejn il-Gimgha 9 u il-Hadd 11 ta’ Mejju Radju Marija ser jaghmel MARIATHON 2014 biex nghinu il-MIRAKLU KBIRA TA RADJU MARIJA FIC-CINA. Ejjew inkomplu lil Marija sabiex tkompli tghin lil poplu fic-Cina.

________________________________________________________________________________________________

 

  

 Avvizz Importanti:

 - Pellegrinaggi Kollha: Il-Postijiet huma limitati u l-Bookings jaghlaqu dalwaqt            

                             

                           

New

For Sale - Special

                                       

                                         Il-Kerigma  -  Fl-Gherejjex mal-Foqra

 Ridt nikteb dan il-ktejjeb fuq suggeiment tal Kardinal Canizares, li deherlu 
important li nghid xi haga dwar dak li l-Mulej ghamel maghna fl-gherejjex,
mal-foqra, u wkoll li nippublika Kerigma li tista’ tghin lis-Sinodu dwar l-Evangelizzazzjoni l-Gdida, fuq kollox minhabba dak li fiha u l-antropologija.
Il-qligh minn dan il-ktieb se jghaddi biex jghin lill-Missio ad Gentes fl-Evangelizzazzjoni
l-Gdida.

 

KIKO ARGUELLO

Poll

Which feature do you use most on Radjumarija.org website
Weekly Highlights, 29 votes (8 %)
Online Rosaries, 133 votes (38 %)
Obituaries, 56 votes (16 %)
Live Radio Streaming, 129 votes (37 %)
Total votes: 347

Pellegrinaggi

Ezercizzji 2014

Books For Sale!

Materjal ghal-Bejgh

Search

Follow Us

Support us