Weekly Highlights and Brochures

Contact us

RADJU MARIJA

Studio:
(+356) 21 453 106

Office:
(+356) 21 453 105

 

 

             

Welcome

Radju Omm

 

Il-Papa Frangisku ilu jappella kemm lil-lajci kif ukoll lill-kleru biex naghmlu li l-Knisja tkun Omm u li tinhass il maternità ta din l-Omm fis-socjetà taghna. Ma’ nistghux naghmlu progetti jew ikollna vizjoni ghall-futur tal-Knisja minghajr ma naghmlu ”konverzjoni pastorali” kif tenna il-Papa Frangisku. 

Radju Marija huwa RADJU OMM mhux biss ghax huwa msemmi ghal OMMNA MARIJA izda wkoll ghax il qofol u l-karizma ta’ dan ir-radju huwa li nwettqu il-kmand li ghamlet Marija fittieg ta’ Kana: “Aghmlu dak li jghidilkomHU”.

Huwa diskors minghajr kantunieri ta’ Ommna Marija; huwa diskors li rridu nghixuh u nwettquh fil-progetti u l-programmi ta’ Radju Marija kif ukoll filpastorali fi hdan il-Knisja. 

 


“Jekk ahna bhala Knisja ma nafux 
innisslu l-ulied, hemm xi haga li mhix tahdem sew! L-isfida l-kbira tal-Knisja llum hi li tkun omm: omm! Mhux xi NGO organizzata tajba, b’hafna pjani pastorali… Ghandna bzonnhom, bla dubju… Imma mhuwiex dak l-essenzjali, dik hi ghajnuna. Ghal xiex? Ghal maternità tal-Knisja. Jekk il-Knisja mhix omm, niddejjaq nghid li ssir mara xiha blatfal, imma hekk issir, mara xiha bla tfal!Hekk hu: mhix ghammiela. Il-Knisja mhux biss taghmel l-ulied, imma li taghmel l-ulied hi l-istess identità taghha, jigifieri tevangelizza, kif jghid Pawlu VI fl-Evangelii nuntiandi.” (Papa Frangisku 16 ta’ Gunju 2014)

RADJU MARIJA irid ikun RADJU OMM fuq it-taghlim tal-Papa Frangisku. Radju li jnissel aktar ulied fi hdan il-knisja, li jressaq aktar ulied lejn Gesù u Marija. U din hija l-hidma tal-haddiema, voluntiera, benefatturi u semmiegha ta’ RadjuMarija. L-istedina u l-isfida tal-Papa Frangisku hija f’hajjitna biex inwettquha.

 

Fr. Charles Fenech OP

Direttur

 

ĦAJJITNA MA’ FR CHARLES FENECH OP

RADJU OMM

 Il-Papa Frangisku ilu jappella lil-lajci u lil kleru biex nagħmlu li l-Knisja tkun Omm u li tinħass il-maternità ta’ din l-Omm fis-soċjetà tagħna. Ma nistgħux nagħmlu proġetti jew ikollna viżjoni għal futur tal-Knisja mingħajr ma nagħmlu “konverżjoni pastorali” kif tenna l-Papa Franġisku.

Radju Marija huwa RADJU OMM mhux biss għax huwa msemmi għal OMMNA MARIJA iżda wkoll għax il-qofol u l-kariżma ta’ dan ir-radju huwa li nwettqu l-kmand li għamlet Marija fit-tieġ ta’ Kana: “Għamlu dak li jgħidilkom HU” Huwa diskors mingħajr kantunieri ta’ Ommna Marija, huwa diskors li rridu ngħixuh u nwettquh fil-proġetti u l-programmi ta’ Radju Marija kif ukoll fil-pastorlai fi ħdan il-Knisja.

 

“Jekk aħna bħala Knisja ma nafux innisslu l-ulied, hemm xi ħaġa mhix taħdem sew! L-isfida l-kbira tal-Knisja llum hi li tkun omm: Omm! Mhux xi NGO organizzata tajba, b’ħafna pjani pastorali… Għandna bżonnhom, bla dubju… Imma mhuwiex dak l-essenzjali, dik hi għajnuna. Għalxiex? Għall-maternità tal-Knisja. Jekk il-Knisja mhix omm, niddejjaq ngħid li ssir mara xiħa bla tfal, imma hekk issir, mara xiħa bla tfal! Hekk hu: mhix għammiela. Il-Knisja mhux biss tagħmel l-ulied, imma li tagħmel l-ulied hi l-istess identità tagħha, jiġifieri tevanġelizza, kif jgħid Pawlu VI fl-Evangelii nuntiandi.” (Papa Frangisku 16 ta’ Ġunju 2014)

 

RADJU MARIJA jrid ikun RADJU OMM fuq it-tagħlim tal-Papa Franġisku. Radju li jnissel aktar ulied fi ħdan il-Knisja, li jressaq aktar ulied lejn Ġesù u Marija. U din hija l-ħidma tal-ħaddiema, voluntiera, benefatturi u semmiegħa ta’ Radju Marija.

 

L-istedina u l-isfida ta’ Papa Franġisku hija f’ħajjitna biex inwettuqha.

 

Fr Charles Fenech OP

Direttur Radju Marija

 

MIT-TNEJN SAL-ĦAMIS fid-9.00 am u l-11.00 pm. ĦAJJITNA MA’ FR CHARLES FENECH OP

SIBNA FUQ FACEBOOK RADJU MARIJA MALTA

 

 

 

 

 

 

New

Poll

Which do you find most useful? 

Books For Sale!

 

Materjal ghal-Bejgh

Search

Follow Us

Support us